Selenium With C#

Selenium With C#

Trong loạt bài này, chúng ta sẽ thảo luận về việc kết hợp Selenium trong C# cùng với Visual Studio IDE. Selenium với C# là một ràng buộc ngôn ngữ khác của Selenium WebDriver, nhưng được sử dụng phổ biến nhất như Java. Vì nhiều người bắt đầu làm việc với Selenium và rất tập trung vào một ngôn ngữ cụ thể như C #, loạt bài này dành cho những người muốn tìm hiểu ứng dụng tự động hóa với Selenium trong C#. Dưới đây là loạt bài viết hoàn chỉnh được thảo luận liên quan đến tự động hóa Selenium với C#


Introduction to Selenium with C#