Animated Login Form using HTML CSS & JavaScriptXin chào các bạn, hôm nay DevForum chia sẻ cho các bạn cách tạo Biểu mẫu đăng nhập thú vị với hình thức Hiển thị mật khẩu hoặc Ẩn tùy chọn trong HTML CSS & JavaScript.

1. HTML

							
Login Form
SHOW
Or login with

2. CSS

							@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:600|Noto+Sans|Open+Sans:400,700&display=swap');
*{
 margin: 0;
 padding: 0;
 border-radius: 5px;
 box-sizing: border-box;
}
body{
 height: 100vh;
 display: flex;
 align-items: center;
 text-align: center;
 font-family: sans-serif;
 justify-content: center;
 background: url(https://devforum.info/DEMO/LoginForm1/bg.jpg);
 background-size: cover;
 background-position: center;
}
.container{
 position: relative;
 width: 400px;
 background: white;
 padding: 60px 40px;
}
header{
 font-size: 40px;
 margin-bottom: 60px;
 font-family: 'Montserrat', sans-serif;
}
.input-field, form .button{
 margin: 25px 0;
 position: relative;
 height: 50px;
 width: 100%;
}
.input-field input{
 height: 100%;
 width: 100%;
 border: 1px solid silver;
 padding-left: 15px;
 outline: none;
 font-size: 19px;
 transition: .4s;
}
input:focus{
 border: 1px solid #1DA1F2;
}
.input-field label, span.show{
 position: absolute;
 top: 50%;
 transform: translateY(-50%);
}
.input-field label{
 left: 15px;
 pointer-events: none;
 color: grey;
 font-size: 18px;
 transition: .4s;
}
span.show{
 right: 20px;
 color: #111;
 font-size: 14px;
 font-weight: bold;
 cursor: pointer;
 user-select: none;
 visibility: hidden;
 font-family: 'Open Sans', sans-serif;
}
input:valid ~ span.show{
 visibility: visible;
}
input:focus ~ label,
input:valid ~ label{
 transform: translateY(-33px);
 background: white;
 font-size: 16px;
 color: #1DA1F2;
}
form .button{
 margin-top: 30px;
 overflow: hidden;
 z-index: 111;
}
.button .inner{
 position: absolute;
 height: 100%;
 width: 300%;
 left: -100%;
 z-index: -1;
 transition: all .4s;
 background: -webkit-linear-gradient(right,#00dbde,#fc00ff,#00dbde,#fc00ff);
}
.button:hover .inner{
 left: 0;
}
.button button{
 width: 100%;
 height: 100%;
 border: none;
 background: none;
 outline: none;
 color: white;
 font-size: 20px;
 cursor: pointer;
 font-family: 'Montserrat', sans-serif;
}
.container .auth{
 margin: 35px 0 20px 0;
 font-size: 19px;
 color: grey;
}
.links{
 display: flex;
 cursor: pointer;
}
.facebook, .google{
 height: 40px;
 width: 100%;
 border: 1px solid silver;
 border-radius: 3px;
 margin: 0 10px;
 transition: .4s;
}
.facebook:hover{
 border: 1px solid #4267B2;
}
.google:hover{
 border: 1px solid #dd4b39;
}
.facebook i, .facebook span{
 color: #4267B2;
}
.google i, .google span{
 color: #dd4b39;
}
.links i{
 font-size: 23px;
 line-height: 40px;
 margin-left: -90px;
}
.links span{
 position: absolute;
 font-size: 17px;
 font-weight: bold;
 padding-left: 8px;
 font-family: 'Open Sans', sans-serif;
}
.signup{
 margin-top: 50px;
 font-family: 'Noto Sans', sans-serif;
}
.signup a{
 color: #3498db;
 text-decoration: none;
}
.signup a:hover{
 text-decoration: underline;
}						

3. JAVASCRIPT

							/*Chèn Fontawesome dô nghen: https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js*/
						

Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.