Register Form 01 - DevForumDevForum chia sẻ các bạn mẫu Đăng ký thông tin Register Form 01 được thiết kế với HTML và CSS

1. HTML

							

Sign up

Sign in with
social network
OR

2. CSS

							@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,500);
		*:focus {
			outline: none;
		}

		body {
			margin: 0;
			padding: 0;
			background: #DDD;
			font-size: 16px;
			color: #222;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
			font-weight: 300;
		}

		#login-box {
			position: relative;
			margin: 5% auto;
			width: 600px;
			height: 400px;
			background: #FFF;
			border-radius: 2px;
			box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
		}

		.left {
			position: absolute;
			top: 0;
			left: 0;
			box-sizing: border-box;
			padding: 40px;
			width: 300px;
			height: 400px;
		}

		h1 {
			margin: 0 0 20px 0;
			font-weight: 300;
			font-size: 28px;
		}

		input[type="text"],
		input[type="password"] {
			display: block;
			box-sizing: border-box;
			margin-bottom: 20px;
			padding: 4px;
			width: 220px;
			height: 32px;
			border: none;
			border-bottom: 1px solid #AAA;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
			font-weight: 400;
			font-size: 15px;
			transition: 0.2s ease;
		}

		input[type="text"]:focus,
		input[type="password"]:focus {
			border-bottom: 2px solid #16a085;
			color: #16a085;
			transition: 0.2s ease;
		}

		input[type="submit"] {
			margin-top: 28px;
			width: 120px;
			height: 32px;
			background: #16a085;
			border: none;
			border-radius: 2px;
			color: #FFF;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
			font-weight: 500;
			text-transform: uppercase;
			transition: 0.1s ease;
			cursor: pointer;
		}

		input[type="submit"]:hover,
		input[type="submit"]:focus {
			opacity: 0.8;
			box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			transition: 0.1s ease;
		}

		input[type="submit"]:active {
			opacity: 1;
			box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			transition: 0.1s ease;
		}

		.or {
			position: absolute;
			top: 180px;
			left: 280px;
			width: 40px;
			height: 40px;
			background: #DDD;
			border-radius: 50%;
			box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			line-height: 40px;
			text-align: center;
		}

		.right {
			position: absolute;
			top: 0;
			right: 0;
			box-sizing: border-box;
			padding: 40px;
			width: 300px;
			height: 400px;
			background: url('https://i.pinimg.com/originals/03/cf/d7/03cfd7d76f01fbc7f5fecc73eba6e93a.jpg');
			background-size: cover;
			background-position: center;
			border-radius: 0 2px 2px 0;
		}

		.right .loginwith {
			display: block;
			margin-bottom: 40px;
			font-size: 28px;
			color: #FFF;
			text-align: center;
		}

		button.social-signin {
			margin-bottom: 20px;
			width: 220px;
			height: 36px;
			border: none;
			border-radius: 2px;
			color: #FFF;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
			font-weight: 500;
			transition: 0.2s ease;
			cursor: pointer;
		}

		button.social-signin:hover,
		button.social-signin:focus {
			box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			transition: 0.2s ease;
		}

		button.social-signin:active {
			box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			transition: 0.2s ease;
		}

		button.social-signin.facebook {
			background: #32508E;
		}

		button.social-signin.twitter {
			background: #55ACEE;
		}

		button.social-signin.google {
			background: #DD4B39;
		}						

3. JAVASCRIPT

													Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.