Register Form 01 - DevForumDevForum chia sẻ các bạn mẫu Đăng ký thông tin Register Form 01 được thiết kế với HTML và CSS

1. HTML

<div id="login-box">
		<div class="left">
			<h1>Sign up</h1>

			<input type="text" name="username" placeholder="Username" />
			<input type="text" name="email" placeholder="E-mail" />
			<input type="password" name="password" placeholder="Password" />
			<input type="password" name="password2" placeholder="Retype password" />

			<input type="submit" name="signup_submit" value="Sign me up" />
		</div>

		<div class="right">
			<span class="loginwith">Sign in with<br />social network</span>

			<button class="social-signin facebook">Log in with facebook</button>
			<button class="social-signin twitter">Log in with Twitter</button>
			<button class="social-signin google">Log in with Google+</button>
		</div>
		<div class="or">OR</div>
	</div>

2. CSS

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,500);
		*:focus {
			outline: none;
		}

		body {
			margin: 0;
			padding: 0;
			background: #DDD;
			font-size: 16px;
			color: #222;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
			font-weight: 300;
		}

		#login-box {
			position: relative;
			margin: 5% auto;
			width: 600px;
			height: 400px;
			background: #FFF;
			border-radius: 2px;
			box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
		}

		.left {
			position: absolute;
			top: 0;
			left: 0;
			box-sizing: border-box;
			padding: 40px;
			width: 300px;
			height: 400px;
		}

		h1 {
			margin: 0 0 20px 0;
			font-weight: 300;
			font-size: 28px;
		}

		input[type="text"],
		input[type="password"] {
			display: block;
			box-sizing: border-box;
			margin-bottom: 20px;
			padding: 4px;
			width: 220px;
			height: 32px;
			border: none;
			border-bottom: 1px solid #AAA;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
			font-weight: 400;
			font-size: 15px;
			transition: 0.2s ease;
		}

		input[type="text"]:focus,
		input[type="password"]:focus {
			border-bottom: 2px solid #16a085;
			color: #16a085;
			transition: 0.2s ease;
		}

		input[type="submit"] {
			margin-top: 28px;
			width: 120px;
			height: 32px;
			background: #16a085;
			border: none;
			border-radius: 2px;
			color: #FFF;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
			font-weight: 500;
			text-transform: uppercase;
			transition: 0.1s ease;
			cursor: pointer;
		}

		input[type="submit"]:hover,
		input[type="submit"]:focus {
			opacity: 0.8;
			box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			transition: 0.1s ease;
		}

		input[type="submit"]:active {
			opacity: 1;
			box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			transition: 0.1s ease;
		}

		.or {
			position: absolute;
			top: 180px;
			left: 280px;
			width: 40px;
			height: 40px;
			background: #DDD;
			border-radius: 50%;
			box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			line-height: 40px;
			text-align: center;
		}

		.right {
			position: absolute;
			top: 0;
			right: 0;
			box-sizing: border-box;
			padding: 40px;
			width: 300px;
			height: 400px;
			background: url('https://i.pinimg.com/originals/03/cf/d7/03cfd7d76f01fbc7f5fecc73eba6e93a.jpg');
			background-size: cover;
			background-position: center;
			border-radius: 0 2px 2px 0;
		}

		.right .loginwith {
			display: block;
			margin-bottom: 40px;
			font-size: 28px;
			color: #FFF;
			text-align: center;
		}

		button.social-signin {
			margin-bottom: 20px;
			width: 220px;
			height: 36px;
			border: none;
			border-radius: 2px;
			color: #FFF;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
			font-weight: 500;
			transition: 0.2s ease;
			cursor: pointer;
		}

		button.social-signin:hover,
		button.social-signin:focus {
			box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			transition: 0.2s ease;
		}

		button.social-signin:active {
			box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			transition: 0.2s ease;
		}

		button.social-signin.facebook {
			background: #32508E;
		}

		button.social-signin.twitter {
			background: #55ACEE;
		}

		button.social-signin.google {
			background: #DD4B39;
		}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.