Button Gradient Color với HTML và CSSMẫu Button nền màu Gradient với hiệu ứng chuyển tiếp di chuột được làm với HTML và CSS đơn giản

1. HTML

							

2. CSS

							* {
			-webkit-box-sizing: border-box;
			-moz-box-sizing: border-box;
			box-sizing: border-box;
		}

		.buttons {
			margin: 10%;
			text-align: center;
		}

		.btn-hover {
			width: 200px;
			font-size: 16px;
			font-weight: 600;
			color: #fff;
			cursor: pointer;
			margin: 20px;
			height: 55px;
			text-align: center;
			border: none;
			background-size: 300% 100%;

			border-radius: 50px;
			moz-transition: all 0.4s ease-in-out;
			-o-transition: all 0.4s ease-in-out;
			-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;
			transition: all 0.4s ease-in-out;
		}

		.btn-hover:hover {
			background-position: 100% 0;
			moz-transition: all 0.4s ease-in-out;
			-o-transition: all 0.4s ease-in-out;
			-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;
			transition: all 0.4s ease-in-out;
		}

		.btn-hover:focus {
			outline: none;
		}

		.btn-hover.color-1 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#25aae1,
				#40e495,
				#30dd8a,
				#2bb673
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(49, 196, 190, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-2 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#f5ce62,
				#e43603,
				#fa7199,
				#e85a19
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(229, 66, 10, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-3 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#667eea,
				#764ba2,
				#6b8dd6,
				#8e37d7
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(116, 79, 168, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-4 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#fc6076,
				#ff9a44,
				#ef9d43,
				#e75516
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(252, 104, 110, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-5 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#0ba360,
				#3cba92,
				#30dd8a,
				#2bb673
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(23, 168, 108, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-6 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#009245,
				#fcee21,
				#00a8c5,
				#d9e021
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(83, 176, 57, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-7 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#6253e1,
				#852d91,
				#a3a1ff,
				#f24645
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(126, 52, 161, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-8 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#29323c,
				#485563,
				#2b5876,
				#4e4376
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(45, 54, 65, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-9 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#25aae1,
				#4481eb,
				#04befe,
				#3f86ed
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(65, 132, 234, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-10 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#ed6ea0,
				#ec8c69,
				#f7186a,
				#fbb03b
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(236, 116, 149, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-11 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#eb3941,
				#f15e64,
				#e14e53,
				#e2373f
				);
			box-shadow: 0 5px 15px rgba(242, 97, 103, 0.4);
		}						

3. JAVASCRIPT

													Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.