Button Gradient Color với HTML và CSSMẫu Button nền màu Gradient với hiệu ứng chuyển tiếp di chuột được làm với HTML và CSS đơn giản

1. HTML

<div class="buttons">
		<button class="btn-hover color-1">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-2">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-3">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-4">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-5">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-6">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-7">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-8">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-9">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-10">BUTTON</button>
		<button class="btn-hover color-11">BUTTON</button>
	</div>

2. CSS

* {
			-webkit-box-sizing: border-box;
			-moz-box-sizing: border-box;
			box-sizing: border-box;
		}

		.buttons {
			margin: 10%;
			text-align: center;
		}

		.btn-hover {
			width: 200px;
			font-size: 16px;
			font-weight: 600;
			color: #fff;
			cursor: pointer;
			margin: 20px;
			height: 55px;
			text-align: center;
			border: none;
			background-size: 300% 100%;

			border-radius: 50px;
			moz-transition: all 0.4s ease-in-out;
			-o-transition: all 0.4s ease-in-out;
			-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;
			transition: all 0.4s ease-in-out;
		}

		.btn-hover:hover {
			background-position: 100% 0;
			moz-transition: all 0.4s ease-in-out;
			-o-transition: all 0.4s ease-in-out;
			-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;
			transition: all 0.4s ease-in-out;
		}

		.btn-hover:focus {
			outline: none;
		}

		.btn-hover.color-1 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#25aae1,
				#40e495,
				#30dd8a,
				#2bb673
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(49, 196, 190, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-2 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#f5ce62,
				#e43603,
				#fa7199,
				#e85a19
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(229, 66, 10, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-3 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#667eea,
				#764ba2,
				#6b8dd6,
				#8e37d7
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(116, 79, 168, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-4 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#fc6076,
				#ff9a44,
				#ef9d43,
				#e75516
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(252, 104, 110, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-5 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#0ba360,
				#3cba92,
				#30dd8a,
				#2bb673
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(23, 168, 108, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-6 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#009245,
				#fcee21,
				#00a8c5,
				#d9e021
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(83, 176, 57, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-7 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#6253e1,
				#852d91,
				#a3a1ff,
				#f24645
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(126, 52, 161, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-8 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#29323c,
				#485563,
				#2b5876,
				#4e4376
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(45, 54, 65, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-9 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#25aae1,
				#4481eb,
				#04befe,
				#3f86ed
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(65, 132, 234, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-10 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#ed6ea0,
				#ec8c69,
				#f7186a,
				#fbb03b
				);
			box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(236, 116, 149, 0.75);
		}
		.btn-hover.color-11 {
			background-image: linear-gradient(
				to right,
				#eb3941,
				#f15e64,
				#e14e53,
				#e2373f
				);
			box-shadow: 0 5px 15px rgba(242, 97, 103, 0.4);
		}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.