Button Hover Effect với HTML và CSSMẫu Button hiệu ứng rê chuột hộp khuôn Box Shadow với HTML và CSS

1. HTML

<div class="buttons">
		<h1>Button hover effects with <code>box-shadow</code></h1>
		<button class="fill">Fill In</button>
		<button class="pulse">Pulse</button>
		<button class="close">Close</button>
		<button class="raise">Raise</button>
		<button class="up">Fill Up</button>
		<button class="slide">Slide</button>
		<button class="offset">Offset</button>
	</div>

2. CSS

.fill:hover,
		.fill:focus {
			box-shadow: inset 0 0 0 2em var(--hover);
		}

		.pulse:hover,
		.pulse:focus {
			-webkit-animation: pulse 1s;
			animation: pulse 1s;
			box-shadow: 0 0 0 2em rgba(255, 255, 255, 0);
		}

		@-webkit-keyframes pulse {
			0% {
				box-shadow: 0 0 0 0 var(--hover);
			}
		}

		@keyframes pulse {
			0% {
				box-shadow: 0 0 0 0 var(--hover);
			}
		}
		.close:hover,
		.close:focus {
			box-shadow: inset -3.5em 0 0 0 var(--hover), inset 3.5em 0 0 0 var(--hover);
		}

		.raise:hover,
		.raise:focus {
			box-shadow: 0 0.5em 0.5em -0.4em var(--hover);
			-webkit-transform: translateY(-0.25em);
			transform: translateY(-0.25em);
		}

		.up:hover,
		.up:focus {
			box-shadow: inset 0 -3.25em 0 0 var(--hover);
		}

		.slide:hover,
		.slide:focus {
			box-shadow: inset 6.5em 0 0 0 var(--hover);
		}

		.offset {
			box-shadow: 0.3em 0.3em 0 0 var(--color), inset 0.3em 0.3em 0 0 var(--color);
		}
		.offset:hover, .offset:focus {
			box-shadow: 0 0 0 0 var(--hover), inset 6em 3.5em 0 0 var(--hover);
		}

		.fill {
			--color: #a972cb;
			--hover: #cb72aa;
		}

		.pulse {
			--color: #ef6eae;
			--hover: #ef8f6e;
		}

		.close {
			--color: #ff7f82;
			--hover: #ffdc7f;
		}

		.raise {
			--color: #ffa260;
			--hover: #e5ff60;
		}

		.up {
			--color: #e4cb58;
			--hover: #94e458;
		}

		.slide {
			--color: #8fc866;
			--hover: #66c887;
		}

		.offset {
			--color: #19bc8b;
			--hover: #1973bc;
		}

		button {
			color: var(--color);
			-webkit-transition: 0.25s;
			transition: 0.25s;
		}
		button:hover, button:focus {
			border-color: var(--hover);
			color: #fff;
		}

		body {
			color: #fff;
			background: #17181c;
			font: 300 1em 'Fira Sans', sans-serif;
			-webkit-box-pack: center;
			justify-content: center;
			align-content: center;
			-webkit-box-align: center;
			align-items: center;
			text-align: center;
			min-height: 100vh;
			display: -webkit-box;
			display: flex;
		}

		button {
			background: none;
			border: 2px solid;
			font: inherit;
			line-height: 1;
			margin: 0.5em;
			padding: 1em 2em;
		}

		h1 {
			font-weight: 400;
		}

		code {
			color: #e4cb58;
			font: inherit;
		}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.