Code Loading Bar HTML và CSSCode Loading kiểu 4 dấu Gạch với HTML và CSS

1. HTML

<div class="loading">
		<div class="bar"></div>
		<div class="bar"></div>
		<div class="bar"></div>
		<div class="bar"></div>
	</div>

2. CSS

body {
			display: flex;
			justify-content: center;
			align-items: center;
			height: 100vh;
			background: #ECEFFC;
		}

		.loading {
			--loading-width: 45px;
			position: relative;
			width: var(--loading-width);
			height: var(--loading-width);
			transform: rotate(75deg);
		}
		.loading .bar {
			position: absolute;
			animation: 1.5s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1) infinite;
		}
		.loading .bar:nth-child(1) {
			bottom: calc(var(--loading-width) / 3);
			width: calc(var(--loading-width) / 3);
			height: 100%;
			background: #0984e3;
			transform: scaleY(0);
			transform-origin: bottom;
			animation-name: slide-bottom-top;
		}
		.loading .bar:nth-child(2) {
			left: calc(var(--loading-width) / 3);
			width: 100%;
			height: calc(var(--loading-width) / 3);
			background: #d63031;
			transform: scaleX(0);
			transform-origin: left;
			animation-name: slide-left-right;
		}
		.loading .bar:nth-child(3) {
			top: calc(var(--loading-width) / 3);
			right: 0;
			width: calc(var(--loading-width) / 3);
			height: 100%;
			background: #fdcb6e;
			transform: scaleY(0);
			transform-origin: top;
			animation-name: slide-top-bottom;
		}
		.loading .bar:nth-child(4) {
			right: calc(var(--loading-width) / 3);
			bottom: 0;
			width: 100%;
			height: calc(var(--loading-width) / 3);
			background: #00b894;
			transform: scaleX(0);
			transform-origin: right;
			animation-name: slide-right-left;
		}

		@keyframes slide-bottom-top {
			50% {
				transform: scaleY(1);
				transform-origin: bottom;
			}
			50.1% {
				transform-origin: top;
			}
			to {
				transform-origin: top;
			}
		}
		@keyframes slide-left-right {
			50% {
				transform: scaleX(1);
				transform-origin: left;
			}
			50.1% {
				transform-origin: right;
			}
			to {
				transform-origin: right;
			}
		}
		@keyframes slide-top-bottom {
			50% {
				transform: scaleY(1);
				transform-origin: top;
			}
			50.1% {
				transform-origin: bottom;
			}
			to {
				transform-origin: bottom;
			}
		}
		@keyframes slide-right-left {
			50% {
				transform: scaleX(1);
				transform-origin: right;
			}
			50.1% {
				transform-origin: left;
			}
			to {
				transform-origin: left;
			}
		}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.