CSS Loading 01 - DevForumDevForum chia sẻ các bạn mẫu CSS Loading 01 chờ Loading page tuyệt hảo có một không hai

1. HTML

<div class="circle"></div>
<div class="circle-small"></div>
<div class="circle-big"></div>
<div class="circle-inner-inner"></div>
<div class="circle-inner"></div>

2. CSS

*{
			margin: 0;
			padding: 0;
		}

		body{
			background: #fff;
		}

		.circle{
			width: 180px;
			height: 180px;
			border: 10px inset rgb(133,224,242);
			display: block;
			position: fixed;
			top: 50%;
			left: 50%;
			margin-left: -100px;
			margin-top: -100px;
			border-radius: 200px;
			-moz-animation: rotate 5s infinitelinear;
			-webkit-animation: rotate 5s infinite linear;
			animation: rotate 5s infinite linear;
			box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);
		}

		.circle-small{
			width: 150px;
			height: 150px;
			border: 6px outset rgb(133,224,242);
			display: block;
			position: fixed;
			top: 50%;
			left: 50%;
			margin-left: -81px;
			margin-top: -81px;
			border-radius: 156px;
			-moz-animation: rotate-rev 3s infinite linear;
			-webkit-animation: rotate-rev 3s infinite linear;
			animation: rotate-rev 3s infinite linear;
			box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);
		}

		.circle-big{
			width: 210px;
			height: 210px;
			border: 4px dotted rgb(133,224,242);
			display: block;
			position: fixed;
			top: 50%;
			left: 50%;
			margin-left: -109px;
			margin-top: -109px;
			border-radius: 214px;
			-moz-animation: rotate-rev 10s infinite linear;
			-webkit-animation: rotate-rev 10s infinite linear;
			animation: rotate-rev 10s infinite linear;
		}

		.circle-inner{
			width: 80px;
			height: 80px;
			background-color: rgb(133,224,242);
			display: block;
			position: fixed;
			top: 50%;
			left: 50%;
			margin-left: -40px;
			margin-top: -40px;
			border-radius: 80px;
			-moz-animation: pulse 1.5s infinite ease-in;
			-webkit-animation: pulse 1.5s infinite ease-in;
			animation: pulse 1.5s infinite ease-in;
			opacity: 1;
			box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);
		}

		.circle-inner-inner{
			width: 100px;
			height: 100px;
			background-color: rgb(74,124,134);
			display: block;
			position: fixed;
			top: 50%;
			left: 50%;
			margin-left: -50px;
			margin-top: -50px;
			border-radius: 100px;
			-moz-animation: pulse 1.5s infinite ease-in;
			-webkit-animation: pulse 1.5s infinite ease-in;
			animation: pulse 1.5s infinite ease-in;
			box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);
		}


		/*==============ANIMATIONS=================*/

		/*==============ROTATE=====================*/

		@-moz-keyframes rotate{
			0% {-moz-transform: rotate(0deg);}
			100% {-moz-transform: rotate(360deg);}
		}

		@-webkit-keyframes rotate{
			0% {-webkit-transform: rotate(0deg);}
			100% {-webkit-transform: rotate(360deg);}
		}

		@keyframes rotate{
			0% {transform: rotate(0deg);}
			100% {transform: rotate(360deg);}
		}

		/*==============ROTATE-REV=================*/

		@-moz-keyframes rotate-rev{
			0% {-moz-transform: rotate(0deg);}
			100% {-moz-transform: rotate(-360deg);}
		}

		@-webkit-keyframes rotate-rev{
			0% {-webkit-transform: rotate(0deg);}
			100% {-webkit-transform: rotate(-360deg);}
		}

		@keyframes rotate-rev{
			0% {transform: rotate(0deg);}
			100% {transform: rotate(-360deg);}
		}

		/*==============PULSE======================*/

		@-moz-keyframes pulse{
			0% {
				-moz-transform: scale(0.1);
				opacity: 0.2;
			}
			50% {
				-moz-transform: scale(1);
				opacity: 0.8;
			}
			100% {
				-moz-transform: scale(0.1);
				opacity: 0.2;
			}
		}

		@-webkit-keyframes pulse{
			0% {
				-webkit-transform: scale(0.1);
				opacity: 0.2;
			}
			50% {
				-webkit-transform: scale(1);
				opacity: 0.8;
			}
			100% {
				-webkit-transform: scale(0.1);
				opacity: 0.2;
			}
		}

		@keyframes pulse{
			0% {
				transform: scale(0.1);
				opacity: 0.2;
			}
			50% {
				transform: scale(1);
				opacity: 0.8;
			}
			100% {
				transform: scale(0.1);
				opacity: 0.2;
			}
		}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.