Flexbox Timeline LayoutBố trí dòng thời gian flexbox dựa trên cột. Mục tiêu là để có HTML rõ ràng, ngữ nghĩa trong khi tạo bố cục theo thời gian

1. HTML

							

A Flexbox Timeline

All cards must be the same height and width for space calculations on large screens.

01

Subtitle Technology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta reiciendis deserunt doloribus consequatur, laudantium odio dolorum laboriosam.

Graphic
02

Subtitle Confidence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta reiciendis deserunt doloribus consequatur, laudantium odio dolorum laboriosam.

Graphic
03

Subtitle Adaptation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta reiciendis deserunt doloribus consequatur, laudantium odio dolorum laboriosam.

Graphic
04

Subtitle Consistency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta reiciendis deserunt doloribus consequatur, laudantium odio dolorum laboriosam.

Graphic
05

Subtitle Conversion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta reiciendis deserunt doloribus consequatur, laudantium odio dolorum laboriosam.

Graphic

2. CSS

							/* SCSS nhe anh em */

/* Media Queries */

@mixin mq-xs {
 @media (min-width: 320px) {
  @content;
 }
}

@mixin mq-sm {
 @media (min-width: 480px) {
  @content;
 }
}

@mixin mq-md {
 @media (min-width: 720px) {
  @content;
 }
}

@mixin mq-lg {
 @media (min-width: 1000px) {
  @content;
 }
}

$background: #f7f7f7;
$box-shadow: 0px 1px 22px 4px rgba(0, 0, 0, 0.07);
$border: 1px solid rgba(191, 191, 191, 0.4);
$items: 5;
$rows: ceil($items/2);

/* Card sizing */

$card-height: 400px;
$card-width: 450px;
$inner-margin: 15px;
$number-size: 35px;
$stagger: 180px;
$outer-margin: 90px;
$marker-size: 9px;

/* Colors */

$steps: #46b8e9;
$colors: #46b8e9,
#3ee9d1,
#ce43eb,
#4d92eb;
$timeline: #bdbdbd;

/* Calculations */

$container-height: $rows * ($card-height + $outer-margin) + $stagger;
$container-width: $card-width*2 + $outer-margin*3;
$head-height: $number-size + 50;
$body-height: $card-height - $head-height;
$marker-dist: $card-width + $outer-margin/2 - $marker-size/2;

/* Placeholders */

@include mq-lg {
 %arrow {
  position: absolute;
  content: "";
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 15px solid transparent;
  border-bottom: 15px solid transparent;
 }
 %marker {
  position: absolute;
  content: "";
  width: $marker-size;
  height: $marker-size;
  background-color: $timeline;
  border-radius: $marker-size;
  box-shadow: 0px 0px 2px 8px $background;
 }
}


/* Some Cool Stuff */

$counter: $items - $rows + 2;
@for $i from 1 through $rows {
 .demo-card:nth-child(#{$i*2-1})  { order: $i }
 .demo-card:nth-child(#{$i*2})   { order: $counter }
 $counter: $counter + 1;
}

/* Border Box */

* {
 box-sizing: border-box;
}

/* Fonts */

body {
 font-family: Roboto;
}

#timeline {
 padding: 100px 0;
 background: $background;
 border-top: $border;
 border-bottom: $border;
 h1 {
  text-align: center;
  font-size: 3rem;
  font-weight: 200;
  margin-bottom: 20px;
 }
 p.leader {
  text-align: center;
  max-width: 90%;
  margin: auto;
  margin-bottom: 45px;
 }
 .demo-card-wrapper {
  position: relative;
  margin: auto;
  @include mq-lg {
   display: flex;
   flex-flow: column wrap;
   width: $container-width;
   height: $container-height;
   margin: 0 auto;
  }
  &::after {
   z-index: 1;
   content: "";
   position: absolute;
   top: 0;
   bottom: 0;
   left: 50%;
   border-left: $border;
   @include mq-lg {
    border-left: 1px solid $timeline;
   }
  }
 }
 .demo-card {
  position: relative;
  display: block;
  margin: 10px auto 80px;
  max-width: 94%;
  z-index: 2;
  @include mq-sm {
   max-width: 60%;
   box-shadow: $box-shadow;
  }
  @include mq-md {
   max-width: 40%;
  }
  @include mq-lg {
   max-width: $card-width;
   height: $card-height;
   margin: $outer-margin;
   margin-top: $outer-margin/2;
   margin-bottom: $outer-margin/2;
   &:nth-child(odd) {
    margin-right: $outer-margin/2;
    .head::after {
     @extend %arrow;
     border-left-width: 15px;
     border-left-style: solid;
     left: 100%;
    }
    .head::before {
     @extend %marker;
     left: $marker-dist + 1;
    }
   }
   &:nth-child(even) {
    margin-left: $outer-margin/2;
    .head::after {
     @extend %arrow;
     border-right-width: 15px;
     border-right-style: solid;
     right: 100%;
    }
    .head::before {
     @extend %marker;
     right: $marker-dist - 1;
    }
   }
   &:nth-child(2) {
    margin-top: $stagger;
   }
  }
  .head {
   position: relative;
   display: flex;
   align-items: center;
   color: #fff;
   font-weight: 400;
   .number-box {
    display: inline;
    float: left;
    margin: $inner-margin;
    padding: 10px;
    font-size: $number-size;
    line-height: $number-size;
    font-weight: 600;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.17);
   }
   h2 {
    text-transform: uppercase;
    font-size: 1.3rem;
    font-weight: inherit;
    letter-spacing: 2px;
    margin: 0;
    padding-bottom: 6px;
    line-height: 1rem;
    @include mq-sm {
     font-size: 165%;
     line-height: 1.2rem;
    }
    span {
     display: block;
     font-size: 0.6rem;
     margin: 0;
     @include mq-sm {
      font-size: 0.8rem;
     }
    }
   }
  }
  .body {
   background: #fff;
   border: $border;
   border-top: 0;
   padding: $inner-margin;
   @include mq-lg {
    height: $body-height;
   }
   p {
    font-size: 14px;
    line-height: 18px;
    margin-bottom: $inner-margin;
   }
   img {
    display: block;
    width: 100%;
   }
  }
  @for $i from 1 through $items {
   &--step#{$i} {
    $color: nth($colors, ((($i - 1) % 4) + 1));
    background-color: $color;
    .head::after {
     border-color: $color;
    }
   }
  }
 }
}						

3. JAVASCRIPT

													Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.