Login Form Panda với Javascript - DevForumDevForum chia sẻ code làm Login Form sử dụng chút Javascript với kiểu Gấu Panda cực ngầu

1. HTML

<div class="panda">
		<div class="ear"></div>
		<div class="face">
			<div class="eye-shade"></div>
			<div class="eye-white">
				<div class="eye-ball"></div>
			</div>
			<div class="eye-shade rgt"></div>
			<div class="eye-white rgt">
				<div class="eye-ball"></div>
			</div>
			<div class="nose"></div>
			<div class="mouth"></div>
		</div>
		<div class="body"> </div>
		<div class="foot">
			<div class="finger"></div>
		</div>
		<div class="foot rgt">
			<div class="finger"></div>
		</div>
	</div>
	<form>
		<div class="hand"></div>
		<div class="hand rgt"></div>
		<h1>Panda Login</h1>
		<div class="form-group">
			<input required="required" class="form-control"/>
			<label class="form-label">Username    </label>
		</div>
		<div class="form-group">
			<input id="password" type="password" required="required" class="form-control"/>
			<label class="form-label">Password</label>
			<p class="alert">Invalid Credentials..!!</p>
			<button class="btn">Login </button>
		</div>
	</form>

2. CSS

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script|Roboto);
		*, *:after, *:before {
			box-sizing: border-box;
		}

		body {
			background: #cc3367;
			text-align: center;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
		}

		.panda {
			position: relative;
			width: 200px;
			margin: 50px auto;
		}

		.face {
			width: 200px;
			height: 200px;
			background: #fff;
			border-radius: 100%;
			margin: 50px auto;
			box-shadow: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);
			z-index: 50;
			position: relative;
		}

		.ear, .ear:after {
			position: absolute;
			width: 80px;
			height: 80px;
			background: #000;
			z-index: 5;
			border: 10px solid #fff;
			left: -15px;
			top: -15px;
			border-radius: 100%;
		}
		.ear:after {
			content: '';
			left: 125px;
		}

		.eye-shade {
			background: #000;
			width: 50px;
			height: 80px;
			margin: 10px;
			position: absolute;
			top: 35px;
			left: 25px;
			-webkit-transform: rotate(220deg);
			transform: rotate(220deg);
			border-radius: 25px/20px 30px 35px 40px;
		}
		.eye-shade.rgt {
			-webkit-transform: rotate(140deg);
			transform: rotate(140deg);
			left: 105px;
		}

		.eye-white {
			position: absolute;
			width: 30px;
			height: 30px;
			border-radius: 100%;
			background: #fff;
			z-index: 500;
			left: 40px;
			top: 80px;
			overflow: hidden;
		}
		.eye-white.rgt {
			right: 40px;
			left: auto;
		}

		.eye-ball {
			position: absolute;
			width: 0px;
			height: 0px;
			left: 20px;
			top: 20px;
			max-width: 10px;
			max-height: 10px;
			-webkit-transition: 0.1s;
			transition: 0.1s;
		}
		.eye-ball:after {
			content: '';
			background: #000;
			position: absolute;
			border-radius: 100%;
			right: 0;
			bottom: 0px;
			width: 20px;
			height: 20px;
		}

		.nose {
			position: absolute;
			height: 20px;
			width: 35px;
			bottom: 40px;
			left: 0;
			right: 0;
			margin: auto;
			border-radius: 50px 20px/30px 15px;
			-webkit-transform: rotate(15deg);
			transform: rotate(15deg);
			background: #000;
		}

		.body {
			background: #fff;
			position: absolute;
			top: 200px;
			left: -20px;
			border-radius: 100px 100px 100px 100px/126px 126px 96px 96px;
			width: 250px;
			height: 282px;
			box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
		}

		.hand, .hand:after, .hand:before {
			width: 40px;
			height: 30px;
			border-radius: 50px;
			box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.15);
			background: #000;
			margin: 5px;
			position: absolute;
			top: 70px;
			left: -25px;
		}
		.hand:after, .hand:before {
			content: '';
			left: -5px;
			top: 11px;
		}
		.hand:before {
			top: 26px;
		}
		.hand.rgt, .rgt.hand:after, .rgt.hand:before {
			left: auto;
			right: -25px;
		}
		.hand.rgt:after, .hand.rgt:before {
			left: auto;
			right: -5px;
		}

		.foot {
			top: 360px;
			left: -80px;
			position: absolute;
			background: #000;
			z-index: 1400;
			box-shadow: 0 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			border-radius: 40px 40px 39px 40px/26px 26px 63px 63px;
			width: 82px;
			height: 120px;
		}
		.foot:after {
			content: '';
			width: 55px;
			height: 65px;
			background: #222;
			border-radius: 100%;
			position: absolute;
			bottom: 10px;
			left: 0;
			right: 0;
			margin: auto;
		}
		.foot .finger, .foot .finger:after, .foot .finger:before {
			position: absolute;
			width: 25px;
			height: 35px;
			background: #222;
			border-radius: 100%;
			top: 10px;
			right: 5px;
		}
		.foot .finger:after, .foot .finger:before {
			content: '';
			right: 30px;
			width: 20px;
			top: 0;
		}
		.foot .finger:before {
			right: 55px;
			top: 5px;
		}
		.foot.rgt {
			left: auto;
			right: -80px;
		}
		.foot.rgt .finger, .foot.rgt .finger:after, .foot.rgt .finger:before {
			left: 5px;
			right: auto;
		}
		.foot.rgt .finger:after {
			left: 30px;
			right: auto;
		}
		.foot.rgt .finger:before {
			left: 55px;
			right: auto;
		}

		form {
			display: none;
			max-width: 400px;
			padding: 20px 40px;
			background: #fff;
			height: 300px;
			margin: auto;
			display: block;
			box-shadow: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
			position: relative;
			-webkit-transform: translateY(-100px);
			transform: translateY(-100px);
			z-index: 500;
			border: 1px solid #eee;
		}
		form.up {
			-webkit-transform: translateY(-180px);
			transform: translateY(-180px);
		}

		h1 {
			color: #FF4081;
			font-family: 'Dancing Script', cursive;
		}

		.btn {
			background: #fff;
			padding: 5px;
			width: 150px;
			height: 35px;
			border: 1px solid #FF4081;
			margin-top: 25px;
			cursor: pointer;
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
			box-shadow: 0 50px #FF4081 inset;
			color: #fff;
		}
		.btn:hover {
			box-shadow: 0 0 #FF4081 inset;
			color: #FF4081;
		}
		.btn:focus {
			outline: none;
		}

		.form-group {
			position: relative;
			font-size: 15px;
			color: #666;
		}
		.form-group + .form-group {
			margin-top: 30px;
		}
		.form-group .form-label {
			position: absolute;
			z-index: 1;
			left: 0;
			top: 5px;
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
		}
		.form-group .form-control {
			width: 100%;
			position: relative;
			z-index: 3;
			height: 35px;
			background: none;
			border: none;
			padding: 5px 0;
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
			border-bottom: 1px solid #777;
			color: #555;
		}
		.form-group .form-control:invalid {
			outline: none;
		}
		.form-group .form-control:focus, .form-group .form-control:valid {
			outline: none;
			box-shadow: 0 1px #FF4081;
			border-color: #FF4081;
		}
		.form-group .form-control:focus + .form-label, .form-group .form-control:valid + .form-label {
			font-size: 12px;
			color: #FF4081;
			-webkit-transform: translateY(-15px);
			transform: translateY(-15px);
		}

		.alert {
			position: absolute;
			color: #f00;
			font-size: 16px;
			right: -180px;
			top: -300px;
			z-index: 200;
			padding: 30px 25px;
			background: #fff;
			box-shadow: 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			border-radius: 50%;
			opacity: 0;
			-webkit-transform: scale(0, 0);
			transform: scale(0, 0);
			-moz-transition: linear 0.4s 0.6s;
			-o-transition: linear 0.4s 0.6s;
			-webkit-transition: linear 0.4s;
			-webkit-transition-delay: 0.6s;
			-webkit-transition: linear 0.4s 0.6s;
			transition: linear 0.4s 0.6s;
		}
		.alert:after, .alert:before {
			content: '';
			position: absolute;
			width: 25px;
			height: 25px;
			background: #fff;
			left: -19px;
			bottom: -8px;
			box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			border-radius: 50%;
		}
		.alert:before {
			width: 15px;
			height: 15px;
			left: -35px;
			bottom: -25px;
		}

		.wrong-entry {
			-webkit-animation: wrong-log 0.3s;
			animation: wrong-log 0.3s;
		}
		.wrong-entry .alert {
			opacity: 1;
			-webkit-transform: scale(1, 1);
			transform: scale(1, 1);
		}
		@-webkit-keyframes eye-blink {
			to {
				height: 30px;
			}
		}
		@keyframes eye-blink {
			to {
				height: 30px;
			}
		}
		@-webkit-keyframes wrong-log {
			0%, 100% {
				left: 0px;
			}
			20% , 60% {
				left: 20px;
			}
			40% , 80% {
				left: -20px;
			}
		}
		@keyframes wrong-log {
			0%, 100% {
				left: 0px;
			}
			20% , 60% {
				left: 20px;
			}
			40% , 80% {
				left: -20px;
			}
		}

3. JAVASCRIPT

//Nhớ thêm Jquery do nghen
//https://code.jquery.com/jquery-1.11.2.js

$("#password").focusin(function () {
			$("form").addClass("up");
		});
		$("#password").focusout(function () {
			$("form").removeClass("up");
		});

// Panda Eye move
$(document).on("mousemove", function (event) {
	var dw = $(document).width() / 15;
	var dh = $(document).height() / 15;
	var x = event.pageX / dw;
	var y = event.pageY / dh;
	$(".eye-ball").css({
		width: x,
		height: y
	});
});

// validation

$(".btn").click(function () {
	$("form").addClass("wrong-entry");
	setTimeout(function () {
		$("form").removeClass("wrong-entry");
	}, 3000);
});Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.