Login Form Panda với Javascript - DevForumDevForum chia sẻ code làm Login Form sử dụng chút Javascript với kiểu Gấu Panda cực ngầu

1. HTML

							

Panda Login

Invalid Credentials..!!

2. CSS

							@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script|Roboto);
		*, *:after, *:before {
			box-sizing: border-box;
		}

		body {
			background: #cc3367;
			text-align: center;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
		}

		.panda {
			position: relative;
			width: 200px;
			margin: 50px auto;
		}

		.face {
			width: 200px;
			height: 200px;
			background: #fff;
			border-radius: 100%;
			margin: 50px auto;
			box-shadow: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);
			z-index: 50;
			position: relative;
		}

		.ear, .ear:after {
			position: absolute;
			width: 80px;
			height: 80px;
			background: #000;
			z-index: 5;
			border: 10px solid #fff;
			left: -15px;
			top: -15px;
			border-radius: 100%;
		}
		.ear:after {
			content: '';
			left: 125px;
		}

		.eye-shade {
			background: #000;
			width: 50px;
			height: 80px;
			margin: 10px;
			position: absolute;
			top: 35px;
			left: 25px;
			-webkit-transform: rotate(220deg);
			transform: rotate(220deg);
			border-radius: 25px/20px 30px 35px 40px;
		}
		.eye-shade.rgt {
			-webkit-transform: rotate(140deg);
			transform: rotate(140deg);
			left: 105px;
		}

		.eye-white {
			position: absolute;
			width: 30px;
			height: 30px;
			border-radius: 100%;
			background: #fff;
			z-index: 500;
			left: 40px;
			top: 80px;
			overflow: hidden;
		}
		.eye-white.rgt {
			right: 40px;
			left: auto;
		}

		.eye-ball {
			position: absolute;
			width: 0px;
			height: 0px;
			left: 20px;
			top: 20px;
			max-width: 10px;
			max-height: 10px;
			-webkit-transition: 0.1s;
			transition: 0.1s;
		}
		.eye-ball:after {
			content: '';
			background: #000;
			position: absolute;
			border-radius: 100%;
			right: 0;
			bottom: 0px;
			width: 20px;
			height: 20px;
		}

		.nose {
			position: absolute;
			height: 20px;
			width: 35px;
			bottom: 40px;
			left: 0;
			right: 0;
			margin: auto;
			border-radius: 50px 20px/30px 15px;
			-webkit-transform: rotate(15deg);
			transform: rotate(15deg);
			background: #000;
		}

		.body {
			background: #fff;
			position: absolute;
			top: 200px;
			left: -20px;
			border-radius: 100px 100px 100px 100px/126px 126px 96px 96px;
			width: 250px;
			height: 282px;
			box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
		}

		.hand, .hand:after, .hand:before {
			width: 40px;
			height: 30px;
			border-radius: 50px;
			box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.15);
			background: #000;
			margin: 5px;
			position: absolute;
			top: 70px;
			left: -25px;
		}
		.hand:after, .hand:before {
			content: '';
			left: -5px;
			top: 11px;
		}
		.hand:before {
			top: 26px;
		}
		.hand.rgt, .rgt.hand:after, .rgt.hand:before {
			left: auto;
			right: -25px;
		}
		.hand.rgt:after, .hand.rgt:before {
			left: auto;
			right: -5px;
		}

		.foot {
			top: 360px;
			left: -80px;
			position: absolute;
			background: #000;
			z-index: 1400;
			box-shadow: 0 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			border-radius: 40px 40px 39px 40px/26px 26px 63px 63px;
			width: 82px;
			height: 120px;
		}
		.foot:after {
			content: '';
			width: 55px;
			height: 65px;
			background: #222;
			border-radius: 100%;
			position: absolute;
			bottom: 10px;
			left: 0;
			right: 0;
			margin: auto;
		}
		.foot .finger, .foot .finger:after, .foot .finger:before {
			position: absolute;
			width: 25px;
			height: 35px;
			background: #222;
			border-radius: 100%;
			top: 10px;
			right: 5px;
		}
		.foot .finger:after, .foot .finger:before {
			content: '';
			right: 30px;
			width: 20px;
			top: 0;
		}
		.foot .finger:before {
			right: 55px;
			top: 5px;
		}
		.foot.rgt {
			left: auto;
			right: -80px;
		}
		.foot.rgt .finger, .foot.rgt .finger:after, .foot.rgt .finger:before {
			left: 5px;
			right: auto;
		}
		.foot.rgt .finger:after {
			left: 30px;
			right: auto;
		}
		.foot.rgt .finger:before {
			left: 55px;
			right: auto;
		}

		form {
			display: none;
			max-width: 400px;
			padding: 20px 40px;
			background: #fff;
			height: 300px;
			margin: auto;
			display: block;
			box-shadow: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
			position: relative;
			-webkit-transform: translateY(-100px);
			transform: translateY(-100px);
			z-index: 500;
			border: 1px solid #eee;
		}
		form.up {
			-webkit-transform: translateY(-180px);
			transform: translateY(-180px);
		}

		h1 {
			color: #FF4081;
			font-family: 'Dancing Script', cursive;
		}

		.btn {
			background: #fff;
			padding: 5px;
			width: 150px;
			height: 35px;
			border: 1px solid #FF4081;
			margin-top: 25px;
			cursor: pointer;
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
			box-shadow: 0 50px #FF4081 inset;
			color: #fff;
		}
		.btn:hover {
			box-shadow: 0 0 #FF4081 inset;
			color: #FF4081;
		}
		.btn:focus {
			outline: none;
		}

		.form-group {
			position: relative;
			font-size: 15px;
			color: #666;
		}
		.form-group + .form-group {
			margin-top: 30px;
		}
		.form-group .form-label {
			position: absolute;
			z-index: 1;
			left: 0;
			top: 5px;
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
		}
		.form-group .form-control {
			width: 100%;
			position: relative;
			z-index: 3;
			height: 35px;
			background: none;
			border: none;
			padding: 5px 0;
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
			border-bottom: 1px solid #777;
			color: #555;
		}
		.form-group .form-control:invalid {
			outline: none;
		}
		.form-group .form-control:focus, .form-group .form-control:valid {
			outline: none;
			box-shadow: 0 1px #FF4081;
			border-color: #FF4081;
		}
		.form-group .form-control:focus + .form-label, .form-group .form-control:valid + .form-label {
			font-size: 12px;
			color: #FF4081;
			-webkit-transform: translateY(-15px);
			transform: translateY(-15px);
		}

		.alert {
			position: absolute;
			color: #f00;
			font-size: 16px;
			right: -180px;
			top: -300px;
			z-index: 200;
			padding: 30px 25px;
			background: #fff;
			box-shadow: 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			border-radius: 50%;
			opacity: 0;
			-webkit-transform: scale(0, 0);
			transform: scale(0, 0);
			-moz-transition: linear 0.4s 0.6s;
			-o-transition: linear 0.4s 0.6s;
			-webkit-transition: linear 0.4s;
			-webkit-transition-delay: 0.6s;
			-webkit-transition: linear 0.4s 0.6s;
			transition: linear 0.4s 0.6s;
		}
		.alert:after, .alert:before {
			content: '';
			position: absolute;
			width: 25px;
			height: 25px;
			background: #fff;
			left: -19px;
			bottom: -8px;
			box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			border-radius: 50%;
		}
		.alert:before {
			width: 15px;
			height: 15px;
			left: -35px;
			bottom: -25px;
		}

		.wrong-entry {
			-webkit-animation: wrong-log 0.3s;
			animation: wrong-log 0.3s;
		}
		.wrong-entry .alert {
			opacity: 1;
			-webkit-transform: scale(1, 1);
			transform: scale(1, 1);
		}
		@-webkit-keyframes eye-blink {
			to {
				height: 30px;
			}
		}
		@keyframes eye-blink {
			to {
				height: 30px;
			}
		}
		@-webkit-keyframes wrong-log {
			0%, 100% {
				left: 0px;
			}
			20% , 60% {
				left: 20px;
			}
			40% , 80% {
				left: -20px;
			}
		}
		@keyframes wrong-log {
			0%, 100% {
				left: 0px;
			}
			20% , 60% {
				left: 20px;
			}
			40% , 80% {
				left: -20px;
			}
		}						

3. JAVASCRIPT

							//Nhớ thêm Jquery do nghen
//https://code.jquery.com/jquery-1.11.2.js

$("#password").focusin(function () {
			$("form").addClass("up");
		});
		$("#password").focusout(function () {
			$("form").removeClass("up");
		});

// Panda Eye move
$(document).on("mousemove", function (event) {
	var dw = $(document).width() / 15;
	var dh = $(document).height() / 15;
	var x = event.pageX / dw;
	var y = event.pageY / dh;
	$(".eye-ball").css({
		width: x,
		height: y
	});
});

// validation

$(".btn").click(function () {
	$("form").addClass("wrong-entry");
	setTimeout(function () {
		$("form").removeClass("wrong-entry");
	}, 3000);
});						Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.