Register Form 02 - DevForumDevForum chia sẻ các bạn mẫu Đăng ký thông tin Register Form 02 được thiết kế với HTML, CSS và Javascript

1. HTML

<form id="msform">
		<!-- progressbar -->
		<ul id="progressbar">
			<li class="active">Account Setup</li>
			<li>Social Profiles</li>
			<li>Personal Details</li>
		</ul>
		<!-- fieldsets -->
		<fieldset>
			<h2 class="fs-title">Create your account</h2>
			<h3 class="fs-subtitle">This is step 1</h3>
			<input type="text" name="email" placeholder="Email" />
			<input type="password" name="pass" placeholder="Password" />
			<input type="password" name="cpass" placeholder="Confirm Password" />
			<input type="button" name="next" class="next action-button" value="Next" />
		</fieldset>
		<fieldset>
			<h2 class="fs-title">Social Profiles</h2>
			<h3 class="fs-subtitle">Your presence on the social network</h3>
			<input type="text" name="twitter" placeholder="Twitter" />
			<input type="text" name="facebook" placeholder="Facebook" />
			<input type="text" name="gplus" placeholder="Google Plus" />
			<input type="button" name="previous" class="previous action-button" value="Previous" />
			<input type="button" name="next" class="next action-button" value="Next" />
		</fieldset>
		<fieldset>
			<h2 class="fs-title">Personal Details</h2>
			<h3 class="fs-subtitle">We will never sell it</h3>
			<input type="text" name="fname" placeholder="First Name" />
			<input type="text" name="lname" placeholder="Last Name" />
			<input type="text" name="phone" placeholder="Phone" />
			<textarea name="address" placeholder="Address"></textarea>
			<input type="button" name="previous" class="previous action-button" value="Previous" />
			<input type="submit" name="submit" class="submit action-button" value="Submit" />
		</fieldset>
	</form>

2. CSS

/*custom font*/
		@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat);

		/*basic reset*/
		* {margin: 0; padding: 0;}

		html {
			height: 100%;
			/*Image only BG fallback*/

			/*background = gradient + image pattern combo*/
			background: 
			linear-gradient(rgba(196, 102, 0, 0.6), rgba(155, 89, 182, 0.6));
		}

		body {
			font-family: montserrat, arial, verdana;
		}
		/*form styles*/
		#msform {
			width: 400px;
			margin: 50px auto;
			text-align: center;
			position: relative;
		}
		#msform fieldset {
			background: white;
			border: 0 none;
			border-radius: 3px;
			box-shadow: 0 0 15px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
			padding: 20px 30px;
			box-sizing: border-box;
			width: 80%;
			margin: 0 10%;

			/*stacking fieldsets above each other*/
			position: relative;
		}
		/*Hide all except first fieldset*/
		#msform fieldset:not(:first-of-type) {
			display: none;
		}
		/*inputs*/
		#msform input, #msform textarea {
			padding: 15px;
			border: 1px solid #ccc;
			border-radius: 3px;
			margin-bottom: 10px;
			width: 100%;
			box-sizing: border-box;
			font-family: montserrat;
			color: #2C3E50;
			font-size: 13px;
		}
		/*buttons*/
		#msform .action-button {
			width: 100px;
			background: #27AE60;
			font-weight: bold;
			color: white;
			border: 0 none;
			border-radius: 1px;
			cursor: pointer;
			padding: 10px 5px;
			margin: 10px 5px;
		}
		#msform .action-button:hover, #msform .action-button:focus {
			box-shadow: 0 0 0 2px white, 0 0 0 3px #27AE60;
		}
		/*headings*/
		.fs-title {
			font-size: 15px;
			text-transform: uppercase;
			color: #2C3E50;
			margin-bottom: 10px;
		}
		.fs-subtitle {
			font-weight: normal;
			font-size: 13px;
			color: #666;
			margin-bottom: 20px;
		}
		/*progressbar*/
		#progressbar {
			margin-bottom: 30px;
			overflow: hidden;
			/*CSS counters to number the steps*/
			counter-reset: step;
		}
		#progressbar li {
			list-style-type: none;
			color: white;
			text-transform: uppercase;
			font-size: 9px;
			width: 33.33%;
			float: left;
			position: relative;
		}
		#progressbar li:before {
			content: counter(step);
			counter-increment: step;
			width: 20px;
			line-height: 20px;
			display: block;
			font-size: 10px;
			color: #333;
			background: white;
			border-radius: 3px;
			margin: 0 auto 5px auto;
		}
		/*progressbar connectors*/
		#progressbar li:after {
			content: '';
			width: 100%;
			height: 2px;
			background: white;
			position: absolute;
			left: -50%;
			top: 9px;
			z-index: -1; /*put it behind the numbers*/
		}
		#progressbar li:first-child:after {
			/*connector not needed before the first step*/
			content: none; 
		}
		/*marking active/completed steps green*/
		/*The number of the step and the connector before it = green*/
		#progressbar li.active:before,  #progressbar li.active:after{
			background: #27AE60;
			color: white;
		}

3. JAVASCRIPT

//Nhớ chèn file Jquery nhen anh em
//
//
	
//jQuery time
var current_fs, next_fs, previous_fs; //fieldsets
var left, opacity, scale; //fieldset properties which we will animate
var animating; //flag to prevent quick multi-click glitches

$(".next").click(function(){
	if(animating) return false;
	animating = true;
	
	current_fs = $(this).parent();
	next_fs = $(this).parent().next();
	
	//activate next step on progressbar using the index of next_fs
	$("#progressbar li").eq($("fieldset").index(next_fs)).addClass("active");
	
	//show the next fieldset
	next_fs.show(); 
	//hide the current fieldset with style
	current_fs.animate({opacity: 0}, {
		step: function(now, mx) {
			//as the opacity of current_fs reduces to 0 - stored in "now"
			//1. scale current_fs down to 80%
			scale = 1 - (1 - now) * 0.2;
			//2. bring next_fs from the right(50%)
			left = (now * 50)+"%";
			//3. increase opacity of next_fs to 1 as it moves in
			opacity = 1 - now;
			current_fs.css({
				'transform': 'scale('+scale+')',
				'position': 'absolute'
			});
			next_fs.css({'left': left, 'opacity': opacity});
		}, 
		duration: 800, 
		complete: function(){
			current_fs.hide();
			animating = false;
		}, 
		//this comes from the custom easing plugin
		easing: 'easeInOutBack'
	});
});

$(".previous").click(function(){
	if(animating) return false;
	animating = true;
	
	current_fs = $(this).parent();
	previous_fs = $(this).parent().prev();
	
	//de-activate current step on progressbar
	$("#progressbar li").eq($("fieldset").index(current_fs)).removeClass("active");
	
	//show the previous fieldset
	previous_fs.show(); 
	//hide the current fieldset with style
	current_fs.animate({opacity: 0}, {
		step: function(now, mx) {
			//as the opacity of current_fs reduces to 0 - stored in "now"
			//1. scale previous_fs from 80% to 100%
			scale = 0.8 + (1 - now) * 0.2;
			//2. take current_fs to the right(50%) - from 0%
			left = ((1-now) * 50)+"%";
			//3. increase opacity of previous_fs to 1 as it moves in
			opacity = 1 - now;
			current_fs.css({'left': left});
			previous_fs.css({'transform': 'scale('+scale+')', 'opacity': opacity});
		}, 
		duration: 800, 
		complete: function(){
			current_fs.hide();
			animating = false;
		}, 
		//this comes from the custom easing plugin
		easing: 'easeInOutBack'
	});
});

$(".submit").click(function(){
	return false;
})Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.