Slider Card with HTML and CSSDevForum chia sẻ anh em mẫu code Slider kiểu Card chỉ với HTML và CSS

1. HTML

<div class="card">
		<input type="radio" name="select" id="slide_1" checked>
		<input type="radio" name="select" id="slide_2">
		<input type="radio" name="select" id="slide_3">
		<input type="checkbox" id="slideImg">

		<div class="slider">
			<label for="slide_1" class="slide slide_1"></label>
			<label for="slide_2" class="slide slide_2"></label>
			<label for="slide_3" class="slide slide_3"></label>
		</div>

		<div class="inner_part">
			<label for="slideImg" class="img">
				<img class="img_1" src="https://c4.wallpaperflare.com/wallpaper/978/131/617/kiz-kulesi-turkey-istanbul-maiden-s-tower-wallpaper-preview.jpg">
			</label>
			<div class="content content_1">
				<div class="title">DevForum</div>
				<div class="text">
					DevForum - Diễn đàn chia sẻ miễn phí code mẫu về Giao diện Admin, Template Frontend Free, HTML , CSS , JavaScript , Selenium và Automation Testing.
				</div>
				<button>Read More</button>
			</div>
		</div>

		<div class="inner_part">
			<label for="slideImg" class="img">
				<img class="img_2" src="https://c4.wallpaperflare.com/wallpaper/649/96/56/ankara-cityscape-night-night-sky-wallpaper-preview.jpg">
			</label>
			<div class="content content_2">
				<div class="title">DevForum</div>
				<div class="text">
					DevForum - Diễn đàn chia sẻ miễn phí code mẫu về Giao diện Admin, Template Frontend Free, HTML , CSS , JavaScript , Selenium và Automation Testing.
				</div>
				<button>Read More</button>
			</div>
		</div>

		<div class="inner_part">
			<label for="slideImg" class="img">
				<img class="img_3" src="https://c4.wallpaperflare.com/wallpaper/620/34/558/turkey-izmir-mountains-wallpaper-preview.jpg">
			</label>
			<div class="content content_3">
				<div class="title">DevForum</div>
				<div class="text">DevForum - Diễn đàn chia sẻ miễn phí code mẫu về Giao diện Admin, Template Frontend Free, HTML , CSS , JavaScript , Selenium và Automation Testing.
				</div>
				<button>Read More</button>
			</div>
		</div>
	</div>

2. CSS

* {
			margin: 0;
			padding: 0;
			box-sizing: border-box;
		}

		html,
		body {
			height: 100vh;
			font-family: "Open Sans", sans-serif;
		}

		body {
			display: flex;
			justify-content: center;
			align-items: center;
			background: #cecece;
		}

		.card {
			position: absolute;
			height: 350px;
			width: 100%;
			max-width: 850px;
			margin: auto;
			background: #ffffff;
			border-radius: 25px;
			box-shadow: 0 10px 50px rgba(0, 0, 0, 0.3);
		}

		.card .inner_part {
			display: flex;
			align-items: center;
			justify-content: center;
			padding: 0 0 0 30px;
			height: 350px;
			position: absolute;
		}

		#slideImg:checked ~ .inner_part {
			padding: 0;
			transition: 0.1s ease-in;
		}

		.inner_part .img {
			height: 260px;
			width: 260px;
			overflow: hidden;
			flex-shrink: 0;
			border-radius: 20px;
			box-shadow: 0 10px 50px rgba(0, 0, 0, 0.2);
		}

		#slideImg:checked ~ .inner_part .img {
			height: 350px;
			width: 850px;
			z-index: 99;
			transition: 0.3s 0.2s ease-in;
		}

		.img img {
			height: 100%;
			width: 100%;
			cursor: pointer;
			opacity: 0;
			transition: 0.6s;
		}

		#slide_1:checked ~ .inner_part .img_1,
		#slide_2:checked ~ .inner_part .img_2,
		#slide_3:checked ~ .inner_part .img_3 {
			opacity: 1;
			transition-delay: 0.2s;
		}

		.content {
			padding: 0 20px 0 35px;
			width: 530px;
			margin-left: 50px;
			opacity: 0;
			transition: 0.6s;
		}

		#slideImg:checked ~ .inner_part .content {
			display: none;
		}

		#slide_1:checked ~ .inner_part .content_1,
		#slide_2:checked ~ .inner_part .content_2,
		#slide_3:checked ~ .inner_part .content_3 {
			opacity: 1;
			margin-left: 0;
			z-index: 100;
			transition-delay: 0.3s;
		}

		.content .title {
			font-size: 30px;
			font-weight: 700;
			color: #0d0925;
			margin: 0 0 20px 0;
		}

		.content .text {
			font-size: 19px;
			color: #4e4a67;
			margin: 0 auto 30px auto;
			line-height: 1.5em;
			text-align: justify;
		}

		.content button {
			padding: 15px 20px;
			border: none;
			font-size: 16px;
			color: #fff0e6;
			font-weight: 600;
			letter-spacing: 1px;
			border-radius: 50px;
			cursor: pointer;
			outline: none;
			background: #000000;
			box-shadow: 0 10px 50px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			float: right;
		}

		.content button:hover {
			background: #cecece;
			color: #000000;
		}

		.slider {
			position: absolute;
			bottom: 25px;
			left: 55%;
			transform: translateX(-50%);
			z-index: 1;
		}

		#slideImg:checked ~ .slider {
			display: none;
		}

		.slider .slide {
			position: relative;
			height: 10px;
			width: 50px;
			background: #d9d9d9;
			border-radius: 5px;
			display: inline-flex;
			margin: 0 3px;
			cursor: pointer;
		}

		.slider .slide:before {
			position: absolute;
			content: "";
			top: 0;
			left: 0;
			height: 100%;
			width: -100%;
			background: #000000;
			border-radius: 10px;
			transform: scaleX(0);
			transition: transform 0.6s;
			transform-origin: left;
		}

		#slide_1:checked ~ .slider .slide_1:before,
		#slide_2:checked ~ .slider .slide_2:before,
		#slide_3:checked ~ .slider .slide_3:before {
			transform: scaleX(1);
			width: 100%;
		}

		input {
			display: none;
		}

3. JAVASCRIPT


 


Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.