Tạo Line Chart thật dễ dàng với ChartjsBiểu đồ Line Chart dành cho theo dõi sự tăng trưởng thật dễ dàng với Chart.js
 

1. HTML

							


2. CSS

							canvas{
		-moz-user-select: none;
		-webkit-user-select: none;
		-ms-user-select: none;
	}						

3. JAVASCRIPT

							var MONTHS = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'];
		var config = {
			type: 'line',
			data: {
				labels: ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July'],
				datasets: [{
					label: 'My First dataset',
					backgroundColor: window.chartColors.red,
					borderColor: window.chartColors.red,
					data: [
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor()
					],
					fill: false,
				}, {
					label: 'My Second dataset',
					fill: false,
					backgroundColor: window.chartColors.blue,
					borderColor: window.chartColors.blue,
					data: [
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor(),
						randomScalingFactor()
					],
				}]
			},
			options: {
				responsive: true,
				title: {
					display: true,
					text: 'Tiêu Đề'
				},
				tooltips: {
					mode: 'index',
					intersect: false,
				},
				hover: {
					mode: 'nearest',
					intersect: true
				},
				scales: {
					xAxes: [{
						display: true,
						scaleLabel: {
							display: true,
							labelString: 'Month'
						}
					}],
					yAxes: [{
						display: true,
						scaleLabel: {
							display: true,
							labelString: 'Value'
						}
					}]
				}
			}
		};

		window.onload = function() {
			var ctx = document.getElementById('canvas').getContext('2d');
			window.myLine = new Chart(ctx, config);
		};

		document.getElementById('randomizeData').addEventListener('click', function() {
			config.data.datasets.forEach(function(dataset) {
				dataset.data = dataset.data.map(function() {
					return randomScalingFactor();
				});

			});

			window.myLine.update();
		});

		var colorNames = Object.keys(window.chartColors);
		document.getElementById('addDataset').addEventListener('click', function() {
			var colorName = colorNames[config.data.datasets.length % colorNames.length];
			var newColor = window.chartColors[colorName];
			var newDataset = {
				label: 'Dataset ' + config.data.datasets.length,
				backgroundColor: newColor,
				borderColor: newColor,
				data: [],
				fill: false
			};

			for (var index = 0; index < config.data.labels.length; ++index) {
				newDataset.data.push(randomScalingFactor());
			}

			config.data.datasets.push(newDataset);
			window.myLine.update();
		});

		document.getElementById('addData').addEventListener('click', function() {
			if (config.data.datasets.length > 0) {
				var month = MONTHS[config.data.labels.length % MONTHS.length];
				config.data.labels.push(month);

				config.data.datasets.forEach(function(dataset) {
					dataset.data.push(randomScalingFactor());
				});

				window.myLine.update();
			}
		});

		document.getElementById('removeDataset').addEventListener('click', function() {
			config.data.datasets.splice(0, 1);
			window.myLine.update();
		});

		document.getElementById('removeData').addEventListener('click', function() {
			config.data.labels.splice(-1, 1); // remove the label first

			config.data.datasets.forEach(function(dataset) {
				dataset.data.pop();
			});

			window.myLine.update();
		});
						

 


Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.