Tạo menu với hiệu ứng vòng tròn chỉ với CSS3Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một menu với hiệu ứng mở rộng vòng tròn xung quanh menu chính. Qua bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ về cách tạo hiệu ứng động bằng thuộc tính transition và transform có trong CSS3.
Như thường lệ, chúng ta sẽ chèn font-awesome để tạo icon.

1. HTML

<nav class="menu">
 
 <input type="checkbox" href="#" class="menu-open" name="menu-open" id="menu-open" />
 <label class="menu-open-button" for="menu-open"> 
  <span class="lines line-1"></span> 
  <span class="lines line-2"> </span> 
  <span class="lines line-3"></span> 
 </label>
 
 <a href="#" class="menu-item item-1"> <i class="fa fa-anchor"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-2"> <i class="fa fa-coffee"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-3"> <i class="fa fa-heart"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-4"> <i class="fa fa-microphone"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-5"> <i class="fa fa-star"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-6"> <i class="fa fa-diamond"></i> </a>
 </nav>

2. CSS

.menu-item, .menu-open-button {
 background: #EEEEEE;
 border-radius: 100%;
 width: 80px;
 height: 80px;
 margin-left: -40px;
 position: absolute;
 color: #FFFFFF;
 text-align: center;
 line-height: 80px;
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
 transform: translate3d(0, 0, 0);
 -webkit-transition: -webkit-transform ease-out 200ms;
 transition: -webkit-transform ease-out 200ms;
 transition: transform ease-out 200ms;
 transition: transform ease-out 200ms, -webkit-transform ease-out 200ms;
}
 
.menu-open { display: none; }
 
.lines {
 width: 25px;
 height: 3px;
 background: #596778;
 display: block;
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 margin-left: -12.5px;
 margin-top: -1.5px;
 -webkit-transition: -webkit-transform 200ms;
 transition: -webkit-transform 200ms;
 transition: transform 200ms;
 transition: transform 200ms, -webkit-transform 200ms;
}
 
.line-1 {
 -webkit-transform: translate3d(0, -8px, 0);
 transform: translate3d(0, -8px, 0);
}
 
.line-2 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
 transform: translate3d(0, 0, 0);
}
 
.line-3 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 8px, 0);
 transform: translate3d(0, 8px, 0);
}
 
.menu-open:checked + .menu-open-button .line-1 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(45deg);
 transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(45deg);
}
 
.menu-open:checked + .menu-open-button .line-2 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0) scale(0.1, 1);
 transform: translate3d(0, 0, 0) scale(0.1, 1);
}
 
.menu-open:checked + .menu-open-button .line-3 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(-45deg);
 transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(-45deg);
}
 
.menu {
 margin: auto;
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 width: 80px;
 height: 80px;
 text-align: center;
 box-sizing: border-box;
 font-size: 26px;
}
 
.menu-item:hover {
 background: #EEEEEE;
 color: #3290B1;
}
 
.menu-item:nth-child(3) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(4) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(5) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(6) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(7) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(8) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(9) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-open-button {
 z-index: 2;
 -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
 transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
 -webkit-transition-duration: 400ms;
 transition-duration: 400ms;
 -webkit-transform: scale(1.1, 1.1) translate3d(0, 0, 0);
 transform: scale(1.1, 1.1) translate3d(0, 0, 0);
 cursor: pointer;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
}
 
.menu-open-button:hover {
 -webkit-transform: scale(1.2, 1.2) translate3d(0, 0, 0);
 transform: scale(1.2, 1.2) translate3d(0, 0, 0);
}
 
.menu-open:checked + .menu-open-button {
 -webkit-transition-timing-function: linear;
 transition-timing-function: linear;
 -webkit-transition-duration: 200ms;
 transition-duration: 200ms;
 -webkit-transform: scale(0.8, 0.8) translate3d(0, 0, 0);
 transform: scale(0.8, 0.8) translate3d(0, 0, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item {
 -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.935, 0, 0.34, 1.33);
 transition-timing-function: cubic-bezier(0.935, 0, 0.34, 1.33);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(3) {
 transition-duration: 180ms;
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 -webkit-transform: translate3d(0.08361px, -104.99997px, 0);
 transform: translate3d(0.08361px, -104.99997px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(4) {
 transition-duration: 280ms;
 -webkit-transition-duration: 280ms;
 -webkit-transform: translate3d(90.9466px, -52.47586px, 0);
 transform: translate3d(90.9466px, -52.47586px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(5) {
 transition-duration: 380ms;
 -webkit-transition-duration: 380ms;
 -webkit-transform: translate3d(90.9466px, 52.47586px, 0);
 transform: translate3d(90.9466px, 52.47586px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(6) {
 transition-duration: 480ms;
 -webkit-transition-duration: 480ms;
 -webkit-transform: translate3d(0.08361px, 104.99997px, 0);
 transform: translate3d(0.08361px, 104.99997px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(7) {
 transition-duration: 580ms;
 -webkit-transition-duration: 580ms;
 -webkit-transform: translate3d(-90.86291px, 52.62064px, 0);
 transform: translate3d(-90.86291px, 52.62064px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(8) {
 transition-duration: 680ms;
 -webkit-transition-duration: 680ms;
 -webkit-transform: translate3d(-91.03006px, -52.33095px, 0);
 transform: translate3d(-91.03006px, -52.33095px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(9) {
 transition-duration: 780ms;
 -webkit-transition-duration: 780ms;
 -webkit-transform: translate3d(-0.25084px, -104.9997px, 0);
 transform: translate3d(-0.25084px, -104.9997px, 0);
}
 
.item-1 {
 background-color: #669AE1;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-1:hover {
 color: #669AE1;
 text-shadow: none;
}
 
.item-2 {
 background-color: #70CC72;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-2:hover {
 color: #70CC72;
 text-shadow: none;
}
 
.item-3 {
 background-color: #FE4365;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-3:hover {
 color: #FE4365;
 text-shadow: none;
}
 
.item-4 {
 background-color: #C49CDE;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-4:hover {
 color: #C49CDE;
 text-shadow: none;
}
 
.item-5 {
 background-color: #FC913A;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-5:hover {
 color: #FC913A;
 text-shadow: none;
}
 
.item-6 {
 background-color: #62C2E4;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-6:hover {
 color: #62C2E4;
 text-shadow: none;
}

3. JAVASCRIPT
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.