Tổng hợp các Visual Studio Code Extensions hữu íchVisual Studio Code là gì?

Visual Studio Code là một code editor phổ biến nhất tại thời điểm hiện tại được phát triển bởi Microsoft. Ưu điểm của nó là rất nhanh, nhẹ và hỗ trợ rất nhiều tính năng với các extensions đi kèm.
Tổng hợp các Visual Studio Code Extensions hữu ích

Một số extenions hữu ích


VS Code Icons
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vscode-icons-team.vscode-icons

Material Icon Theme
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PKief.material-icon-theme

Git Lens
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=eamodio.gitlens

Git History
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=donjayamanne.githistory
 
Git Graph
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mhutchie.git-graph

Settings Sync
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Shan.code-settings-sync

Live Server
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ritwickdey.LiveServer

Prettier
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=esbenp.prettier-vscode

ESLint
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-eslint

Bracket Pair Colorizer
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=CoenraadS.bracket-pair-colorizer
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=CoenraadS.bracket-pair-colorizer-2

Indent Rainbow
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=oderwat.indent-rainbow

Docker
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-azuretools.vscode-docker

Remote - Containers
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-containers

Kubernetes
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-kubernetes-tools.vscode-kubernetes-tools

REST Client
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=humao.rest-client

Path Intellisence
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=christian-kohler.path-intellisense

Visual Studio Intellicode
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=VisualStudioExptTeam.vscodeintellicode

TabNine
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=TabNine.tabnine-vscode

Debugger for Chrome
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=msjsdiag.debugger-for-chrome

Remote - WSL
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-wsl

YAML
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=redhat.vscode-yaml

Code Spell Checker
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=streetsidesoftware.code-spell-checker

NPM
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=eg2.vscode-npm-script

NPM Intellisense
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=christian-kohler.npm-intellisense

Beautify
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=HookyQR.beautify

Vetur
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=octref.vetur

JavaScript (ES6) code snippets
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=xabikos.JavaScriptSnippets

Auto Rename Tag
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=formulahendry.auto-rename-tag

Auto Close TagTag
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=formulahendry.auto-close-tag

Bookmarks
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=alefragnani.Bookmarks

Import Cost
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=wix.vscode-import-cost

Code Runner
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=formulahendry.code-runner

Dracula Official
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dracula-theme.theme-dracula

Auto Import
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=steoates.autoimport

EditorConfig for VS Code
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=EditorConfig.EditorConfig

 

Lưu ý:

Ở đây chỉ liệt kê ra các extensions phổ biến.
Tùy vào đặc thù từng công việc, các ngôn ngữ hoặc frameworks cụ thể sẽ có các extensions đặc thù riêng.
Vui lòng tìm hiểu thêm trên mạng để có được các extenions phù hợp nhất

Tiếp tục cập nhật ...


Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Forum.